چارچوب اطلاعات IFW - IBM Information Framework

چارچوب اطلاعات Information Framework – IFW  محصول شرکت IBM، بخشی از پدیده ای است که به عنوان مدل های صنعتی شناخته می شود. در پست قبلی اشاره شد که المان های معماری در مدل های صنعتی IBM عبارتند از:

 • مدل هاي اطلاعات: ارائه كننده ي داده هاي بانكی ويژهي حوزه هايی مثل نگاه سازمان شمول به اطلاعات
 • مدل هاي فرآيند: ارائه كننده ي فرآيندهاي كسب وكار بانكی ويژه ي حوزه هايی مثل طراحی مجدد فرآيندهاي كسب وكار
 • مدل هاي خدمات (یکپارچه سازی): ارائه كننده ي خدمات كسب وكار ويژه ي حوزههايی مثل معماري سرويسگرا

چارچوب اطلاعات مجموعه ای از مدل های اطلاعات، فرایند و خدمات می باشد که به بیان و ارایه پیشرفته ترین سیستم های پیاده شده در صنایع خدمات مالی می پردازد. در واقع چارچوب اطلاعات IFW مجموعه اي كامل از مدل هاي اختصاصی كسب وكار بانكی است كه به ارائه دستورالعمل هاي بهینه و نمونه های موفق در اين حوزه می پردازد. مدلهاي كسب وكار IFW راهكارهايی ويژه ي كسب وكار بانكی ارائه می كنند كه نتیجه اي جز پیشرفت سريع تر پروژه هاي مرتبط با فناوري اطلاعات بانك ها و موسسات مالی نخواهد داشت.

مدل هاي كسب و كار IFW به تشريح كسب وكار بانك ها پرداخته و پُل ارتباطی موثري بین جوامع مرتبط با كسب وكار و فناوري ايجاد كرده است. اين مدلها به صورتی طراحی شده اند كه همواره به آسانی در دسترس كاربران كسب وكار باشند و روي مشكلات صنعت در حوزه هايی مثل تقاضاي مشتريان، دگرسازي چندمجرايی، سامانه هاي متمركز، ریسک و سازگاري تمركز داشته باشند.

به بیان ساده تر، IFW یک نقشه و شمای معماری از یک موسسه مالی با جزئیات و توضیحات کافی در ارتباط با خدمات قابل ارایه در بازار های مالی می باشد. این معماری هم قابل استفاده در سطح تمام سازمان و هم قابل استفاده برای خدمات و پروژه های خاص می باشد و از این طریق موسسات و سازمان ها را در تعریف مختصات ریز مورد نظر خود و تعریف معماری سیستم های اطلاعاتی خود در سراسر سازمان، توانمند می نماید. 

چرا IFW؟

بر اساس تحقیقات صورت گرفته در بین مشتریان متعدد و کثیر بازار های مالی شرکت IBM ، به نظر می رسد چالش های اساسی بازار های مالی در قالب 3 دسته بندی زیر خلاصه می گردند:

 اما چگونه می توان چالش های مذکور را با موفقیت بیشتر نسبت به سایر رقبای صنعت پشت سر گذاشت؟ 

شرکت IBM ادعا می نماید مدل هاي كسب وكار IFW نتیجه ی مجموع  300 نفر - سال توسعه است كه پس از دريافت بازخورد از بسیاري از سازمان هاي بزرگ ارايه دهنده خدمات مالی به وجود آمده است. اين مدل از بیش از 80 % فرآيندهاي كسب و كار و الزامات رايج بانكداري پشتیبانی می كند، و به سادگی قابلیت شخصی سازي و گسترش براي پاسخ به نیازهاي يك بانك خاص را دارد. همچنین لازم به ذکر است که IFW بر پايه ي الگوهايی مثل مديريت فرآيند كسب وكار (BPM) و معماري سرويسگرا (SOA) ايجاد شده است.  

عوامل مذکور به بانكها در اجراي يك معمار ي منعطف، قابل استفاده مجدد، توسعه پذير و قابل تنظیم به سادگی ياري می رساند و از اين طريق بانك ها را قادر خواهد ساخت تا:

 • سازگاري بیشتري داشته باشند و سريعتر پاسخگوي تغییر نیاز مشتريان باشند
 • روي دستیابی به تمايز رقابتی تمركز كنند
 • بهترين رويكردها را در سراسر سازمان شناسايی كنند و به كار گیرند

توانمندي هاي مذكور از طريق ارايه الگو هاي از پیش تعريف شده ي كسب وكار، چارچوبی كه موجبات هدفگذاري می شود و طراحی راه كار هاي اطلاعات محور كه داراي خصوصیات ذيل می باشد بدست می آيد:

کارایی و کاربرد IFW:

 • پیاده سازي و نوسازي سامانه هاي بانكداري متمركز
 • يكپارچه سازي برنامه هاي سازمانی، توسعه معماري مبتنی بر پیام
 • توقف خدمات كنونی و نوينگرايی در برنامه ها
 • ذخیره و تحلیل داده ها
 • طراحی مجدد فرآيندهاي كسب وكار
 • هدفگذاري و نیازسنجی سیستمهاي اطلاعات

مدل های صنعتی آی بی ام - IBM Industry Models

 

مدل های صنعتی شرکت IBM شامل مجموعه ای از طرح های متمرکز بر کسب و کار می باشند که همکاری و نزدیکی بین فناوری اطلاعات و کسب و کار را در حوزه طراحی نیازمندی ها و استاندارد سازی و پیاده سازی فناوری اطلاعات افزایش می دهد.  به طور کلی مدل های صنعتی IBM در درجه اول برای توسعه استاندارد های داخلی سازمان به کار می روند و لایه ای یکپارچه در سراسر بخش های سرمایه گذاری های فعلی �� آتی IT سازمان فراهم می کند. بنابر این هدف مدل های صنعتی استانداردسازی در سطح یک صنعت خاص نمی باشد بلکه هدف فراهم آوردن یک بستر برای تعریف استاندارد های سازمانی می باشد.

مدل های صنعتی با اهداف ذیل ایجاد شده اند:

 • توانمند سازی کاربران در محدود کردن و شخصی سازی نیازمندی های کسب و کار خود
 • تسهیل فرایند توسعه تدریجی کسب و کار 
 • ایجاد پلت فرم های فناوری باز، برای استفاده هر نوع اپلیکیشن و راهکار یکپارچه سازی
 • مدیریت استاندار ها و تعاریف در محیط های پیچیده کسب و کار و فنی
 • قابلیت ادغام و اتصال به IBM Component Business Model - CBM در راستای مهندسی مجدد کسب و کار 
 • ارایه تعاریف نرمال در سراسر لایه های داده ، فرایند و سرویس یک سازمان

المان های معماری در مدل های صنعتی IBM عبارتند از:

 • مدلهاي اطلاعات: ارائه كننده ي داده هاي بانكی ويژهي حوزه هايی مثل نگاه سازمان شمول به اطلاعات
 • مدلهاي فرآيند: ارائه كننده ي فرآيندهاي كسب وكار بانكی ويژه ي حوزه هايی مثل طراحی مجدد فرآيندهاي كسب وكار
 • مدلهاي سرویس: ارائه كننده ي خدمات كسب وكار ويژه ي حوزه هايی مثل معماري سرويسگرا

مدل های صنعتی به گونه ای طراحی شده اند تا برای هر سازمان قابل سفارشی سازی باشد بنابر این هر سازمان ویرایش مخصوص خود از مدل های داده ، فرایند و سرویس را خواهد داشت و به آنها اجازه می دهد تا جایگاه منحصر به فرد خود را در بازار بدست آورده و مزیت رقابتی پیدا کند.

مدل های صنعتی در صنایع ذیل محصولات و خدمات ارایه می نمایند و دارای المان های مشخص در هرکدام می باشند:

 • بازار های مالی و بانکی : Data + Process + Services
 • بیمه: Data + Process + Services
 • بهداشت: Data 
 • مخابرات: Data 
 • خرده فروشی: Data