مدل های صنعتی آی بی ام - IBM Industry Models

 

مدل های صنعتی شرکت IBM شامل مجموعه ای از طرح های متمرکز بر کسب و کار می باشند که همکاری و نزدیکی بین فناوری اطلاعات و کسب و کار را در حوزه طراحی نیازمندی ها و استاندارد سازی و پیاده سازی فناوری اطلاعات افزایش می دهد.  به طور کلی مدل های صنعتی IBM در درجه اول برای توسعه استاندارد های داخلی سازمان به کار می روند و لایه ای یکپارچه در سراسر بخش های سرمایه گذاری های فعلی و آتی IT سازمان فراهم می کند. بنابر این هدف مدل های صنعتی استانداردسازی در سطح یک صنعت خاص نمی باشد بلکه هدف فراهم آوردن یک بستر برای تعریف استاندارد های سازمانی می باشد.

مدل های صنعتی با اهداف ذیل ایجاد شده اند:

 • توانمند سازی کاربران در محدود کردن و شخصی سازی نیازمندی های کسب و کار خود
 • تسهیل فرایند توسعه تدریجی کسب و کار 
 • ایجاد پلت فرم های فناوری باز، برای استفاده هر نوع اپلیکیشن و راهکار یکپارچه سازی
 • مدیریت استاندار ها و تعاریف در محیط های پیچیده کسب و کار و فنی
 • قابلیت ادغام و اتصال به IBM Component Business Model - CBM در راستای مهندسی مجدد کسب و کار 
 • ارایه تعاریف نرمال در سراسر لایه های داده ، فرایند و سرویس یک سازمان

المان های معماری در مدل های صنعتی IBM عبارتند از:

 • مدلهاي اطلاعات: ارائه كننده ي داده هاي بانكی ويژهي حوزه هايی مثل نگاه سازمان شمول به اطلاعات
 • مدلهاي فرآيند: ارائه كننده ي فرآيندهاي كسب وكار بانكی ويژه ي حوزه هايی مثل طراحی مجدد فرآيندهاي كسب وكار
 • مدلهاي سرویس: ارائه كننده ي خدمات كسب وكار ويژه ي حوزه هايی مثل معماري سرويسگرا

مدل های صنعتی به گونه ای طراحی شده اند تا برای هر سازمان قابل سفارشی سازی باشد بنابر این هر سازمان ویرایش مخصوص خود از مدل های داده ، فرایند و سرویس را خواهد داشت و به آنها اجازه می دهد تا جایگاه منحصر به فرد خود را در بازار بدست آورده و مزیت رقابتی پیدا کند.

مدل های صنعتی در صنایع ذیل محصولات و خدمات ارایه می نمایند و دارای المان های مشخص در هرکدام می باشند:

 • بازار های مالی و بانکی : Data + Process + Services
 • بیمه: Data + Process + Services
 • بهداشت: Data 
 • مخابرات: Data 
 • خرده فروشی: Data